Giugno 9, 2023

Femmusu a su Poettu_di Giginu Cocco

Femmus a su Poettu

totus a prand’inni.

S’hiasta bistu Arricchettu!…

Accosta. Sezzirì

chi ti contu sa scena,

su spassiu de oi

corcaus in s’arena

conc’a soli, po coi.

Carrigus de istrexiu

Ci seus arribaus;

no ti nau su prexiu

de is pipius spollaus.

Arricchettu è aturau

a palar’ ‘e camisa

e nd’hari strantaxiau

‘na barracchedda lisa,

po no si callentai

su zicchedd’ ‘e su binu

e po s’arreposai

iss’e totu, mischinu.

Su mari prenu-prenu

pariar unu ‘nferru

de genti senz’ ‘e frenu

in avvolotu e in gherru.

Sa basca è cosa mala,

ma cussu è buddidori…

Bandant a fai sciala,

aturu che sudori!

Cun is cambas in foras,

che sa pixi nieddas,

bagarias, signoras,

mannas e picioccheddas.

Candu s’esti spollara

Annetta filla mia,

mi dd’hapu castiara

‘nu pagu sbregungia.

Ci hapu calau ‘s ogus

po no biri prus nudda;

po no ddi fai arrogus

su pillonch’ ‘e xipudda!

A prandi heus cumenzau

pagu prim’ ‘e sa una

(issus hianta smurzau

ma deu femmu digiuna).

Tenemus malloreddus,

unu spren’imbuttiu,

‘nu pagh’ ‘e prupixeddu

e sartizzu arrustiu,

pruna de ollaniou,

pressiu, pir’ ‘e buttiru

e unu bellu gattou

chi giai tenumu a tiru.

Cand’heus accabau

de si preni sa brenti,

Arricchettu m’ha nau:

“Baxi a biri sa genti 

chi mi boll’arrimai

un’or’ ‘e mesu, o duas.

Ma coit’ a torrai;

no fazzas de is tuas”…

E fazzu sa sconcada

de ddu lassai solu!

Cessu, ‘ta molentada

de nascu e piricciolu!

Tot’hari sburiau,

ampudda e fiascu,

e no si nci ha ‘lassau

mancu ‘nu stiddi’ ‘e Nascu!

Torraus. E dd’agattu

fueddend’in italianu

cun d’una chi hemmus fattu

connoscenz’amengianu.

Issa candu ma biu

sin d’è tot’azzicara

e de mariru miu

sin c’esti stesiara.

A issu dd’hapu nau:

“Gi ti tengu siguru!

Ti ses imbriagau

e isciollorias puru!

Là, babb’ ‘e fillus mannus!…

Babbu senz’’è xiordebbu!

Bugginu! A cinquant’annus

ancora picioccheddu!

Ma si Deus si lassa’,

torraus a su Poettu,

e su giogu ti passa’,

creimi puru, Arricchettu!

E’ fendi notti frisca;

andaus a si corcai?”

Buonanotti, Francisca.

Cras ti dd’accab’ ‘e nai.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.